Friday, March 9, 2012

LDC - PROBABILITY LISTS PUBLISHED

LDC (VARIOUS) - 14 DISTRICTS - PROBABILITY LISTS PUBLISHED

LDC പരീക്ഷയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . കോട്ടയം ജില്ലയുടെയും മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളുടെയും ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ചുവടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു... 

No comments:

Post a Comment